Tokat İl Encümen Başkanlığından Kum- Çakıl ihalesi

BİLGİLER
İhale/İlan Son Tarihi : 15.8.2013
İÇERİK

 

TOKAT İLİ

İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN

 

 

Erbaa ilçesi Kelkit ırmak yatağında stok halinde bulunan Kum-çakıl aşağıda belirtilen muhammen bedel üzerinden   ihale edilecektir.

 

 

 

 

S.No

İli

İşin Adı

Muh.Bedeli

(TL.)

Geçici Tem.Mik.

(TL.)

Miktarı

m3

1

Tokat

Erbaa Kelkit ırmak  Yatağında stok halinde bulunan  kum- çakıl  ihalesi

150.871,88

4.526,16

28.875,00

     

  1. İhaleye ait  şartname mesai saatleri içerisinde İl Özel İdaresi  Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü  (Otogar yanı   Kat -3)  adresinde görülebilir.

2.      İhale, İl Özel İdaresi  (Kültür Sarayı Binası)  İl Genel Meclis Salonunda,  15 / 08 / 2013  Perşembe  günü saat 10.30 da 2886 sayılı DİK’nun 45. mad. gereği açık (artırma) teklif usulü ile yapılacaktır.

3.      İhaleye katılacak isteklilerin, ihaleye katılabilmeleri için müracaat dilekçeleri  ekinde;

           a ) Tasdikli ikamet  adresi,     

           b ) Noter tasdikli imza sirküleri,

           c ) İhaleye   vekalet   vereceklerin   Noter   tasdikli   vekaletnameyi  ve   imza  sirkülerini;

           d )  Cumhuriyet   Savcılığından   alınmış   sabıka   kaydı   bulunmadığına   dair   belge,

           e )  Tokat Valiliği  İl Özel İdaresi adına alınmış  geçici teminatı Özel İdarece gösterilecek   

                 bankaya yatırıldığına dair banka makbuzu veya alındı belgesi.

  1. İstekli adına vekaleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak  olanın vekaletnamesi ve noter tasdikli imza sirküleri ile birlikte hazır bulunmaları  gerekmektedir.
  2. Kapalı  tekliflerin verilmesinde D.İ.K.’nun  37-38-39-40-41-42 ve 43.    maddeleri geçerli olup,  telgraf   veya  faksla  ve   benzeri   şekilde   yapılacak   müracaatlar   ve   postada  meydana   gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir,

 

                                                                                                                                

        İlan olunur.

                                                                                             

                                        

 

 

EKLER