Bitlis İl Encümeninden 6 adet Araç ve 1 adet Gemi Satış İhalesi

BİLGİLER
İhale/İlan Son Tarihi : 09.09.2017
İÇERİK

 

İLAN

BİTLİS İLİ

İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN

 

1-      Bitlis İl Özel İdaresine ait, 6 Adet Araç ve 1 Adet Yolcu Gemisi  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c  maddesine istinaden “Açık Teklif Usulü” (Açık Arttırma) Satışa Sunularak ihaleye konulmuştur.

 

2-      İhale ile ilgili şartname ve ekleri ihale gün ve saatine kadar mesai saatleri içinde, Bitlis İl Özel İdaresi İşletme Müdürlüğünde görülebilir.

 

       3 -   İhale,   07.09.2017 tarih salı günü saat 11:00’ da İl Genel Meclisi Hizmet Binasındaki İl Encümeni Toplantı Odasında İl Encümenince yapılacaktır.

Not: Sütlüce Yolcu Gemisi Tatvan Feribot işletmesi iskelesinde Van gölünde batık durumda bulunmaktadır. Sütlüce yolcu gemisinin batık durumdan çıkarılması v.b. tüm teslim işlemlerindeki giderler yükleniciye aittir.

 

       4 -  İhaleye esas muhammen satış bedeli ekteki tabloda belirtilmiştir.

 

       5 -  Geçici teminat, ihaleye esas muhammen bedelin % 10 tutarı olarak ekteki tabloda belirtilmiştir.

       6-İhaleye girebilmek için ;  

a-      Adres Beyanı,

b-      Geçici teminat,

c-      İmza sirküsü,

d-      Vekaleten iştirak edeceklerde vekaletname,

e-      Tüzel kişilerde Ticaret Sicil Gazetesi ve Yetki Belgesi,

f-       Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Belgesi

        7 -  İhaleye girmek isteyen istekliler, yukarıda istenen belgeler ile birlikte, belirtilen tarih ve saate belirtilen yerde ihaleye iştirak edebileceklerdir.

       8 -  İdare ve İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

       9- Araç, İş Makineleri ve yolcu gemilerinden KDV alınacaktır.

             İlan olunur.

 

 

EKLER
bitlis ilan.docx
bitlis ilan eki.xls