T.C. TUNCELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN İLAN

BİLGİLER
İhale/İlan Son Tarihi : 13.12.2017
İÇERİK

İHALE İLANI

            Mülkiyeti Tunceli İl Özel İdaresine ait Tunceli İli, Nazımiye İlçesi, Dereova Köyü 154 ada 1 parselde bulunan taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulüyle ihaleye konulmuştur. Satışı yapılacak taşınmaza ait mahalle, ada, parsel, yüzölçümü muhammen bedel, muhammen bedelin % 3’ü oranındaki geçici teminat miktarı, ihalenin gün ve saati aşağıya çıkarılmıştır.

1.      İhalenin;

a)      Yapılacağı yer: Tunceli İl Özel İdaresi, Atatürk Mah. Vilayet Yanı, İl Encümen Toplantı Salonu

b)     Yapılacağı tarih: 13.12.2017, saat: 10:00

2.      İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” ile İl Encümenince yapılacaktır.

3.      İşin geçici teminat tutarı ihale saatine kadar İl Özel İdaresinden alınacak teslimat ile yatırılacaktır. Geçici teminat için, 2886 D.İ.K’nun 26. maddesinde belirtilen değerler geçerlidir.

4.      İhale şartnamesi Tunceli İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir.

5.      Satış bedeli üzerinden ayrıca KDV alınacaktır.

6.      İHALEYE KATILMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER:

a)      Muhammen bedelin %3’ü oranında ihale geçici teminatının yatırıldığına dair banka dekontu veya teminat mektubu,

b)     İhale şartnamesinin kabul edildiğine dair imzalı nüshası,

c)        I.   Gerçek kişiler için; nüfus cüzdan sureti ve ikametgâh belgesi,

II. Tüzel kişiler için; ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yıla ait tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

d)     Tebligat için adres beyanı, irtibat telefonu ve varsa elektronik posta adresi,

e)      Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri,

f)       Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren,

I.                   Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi

II.                Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir belge ile imza sirküleri,

g)      İhale şartname bedelini yatırdığına dair tahsilat makbuzu.

7.      Telgraf, faks veya posta yoluyla yapılacak müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler konusunda idarenin sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.

8.      İhale komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9.      Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan teklifler kabul edilmeyecektir.

 

SIRA NO

İLÇESİ

KÖYÜ

ADA

PARSEL

ALAN (m2)

MUHAMMEN BEDEL (TL / KDV HARİÇ)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALENİN TARİHİ

İHALENİN SAATİ

1

NAZIMİYE

DEREOVA

154

1

5448,73

12.532,08

375,97

13.12.2017

10:00

 

 

EKLER
DEREOVA İHALE İLANI.docx