T.C Tunceli İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından İhale İlanı

İhale/İlan Başlangıç Tarihi: 02 May 2019 - Son Tarihi : 08 May 2019
İçerik

İLAN METNİ

 1. Tunceli İl Özel İdaresi’ne ait aşağıda muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati makine parkına kayıtlı bulunan, aşağıda Plaka, marka ve cinsi belirtilen araçlarımız ekonomik ömrünü doldurduklarından kayıttan düşümü yapılarak satışı yapılacaktır, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi uyarınca açık artırma suretiyle şartnamesi doğrultusunda satılmak üzere ihaleye konulmuştur.
 2. İhale Tunceli İl Özel İdaresi, İl Encümeni Toplantı Salonu’nda İl Encümeni’nce yapılacaktır.
 3. İhale Şartnamesi ve ihale dokümanları Tunceli İl Özel İdaresi – Yatırım İnşaat Müdürlüğü’nde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve 50 TL karşılığı satın alınabilir. İhaleye katılabilmek için doküman satın alınması zorunludur.
 4. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için evraklarını, aşağıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığı’na vermeleri gerekmektedir.
 5. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli evraklar şunlardır:
 6. İhaleye katılacak isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,
 7. Vekâleten ihaleye katılacak istekliler adına noter tasdikli vekâletname ve noter tasdikli imza sirküleri,
 8. Tebligat adresi (Türkiye’de)
 9. Aşağıda belirtilen miktarlarda Geçici Teminat’ın yatırıldığını gösterir belge,
 10. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenen noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
 11. Kanunu ikametgâhı,

İhaleye katılacak isteklilerin hazırlayacağı evrakların tamamı asıl veya noter tasdikli sureti olacaktır.

 1. İhaleye telefon, telgraf ve faksla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda, postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 2. İhaleye katılan kişi ve firmalar, ihale şartnamesi ve dosyada bulunan tüm evrakları okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.
 3. Bu ihalede en yüksek teklif, uygun teklif kabul edilecektir.
 4. İhale Komisyonu 2886 Sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

(0 356) 228 90 30

Numarayı arayarak Tokat İl Özel İdaresine ulaşabilirsiniz.

myt materialWeb Tasarım ve Kodlama F5 Tasarım. Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz içerik ve görsel paylaşımı yasaktır.